نظافت منزل شهرک آپادانابرچسب

صفحه اصلی  /  پست های برچسب زده شده با"نظافت منزل شهرک آپادانا"

شعبه شمال22953470شعبه شمال22950877شعبه غرب44526114شعبه شرق33832171شعبه جنوب55768457شعبه جنوب55764328شعبه اسلامشهر56070134نظافت منزل : در مورد نظافت منزل بنا به در خواست پذیرنده محترم نیروهای آقا وخانم اعزام میگردند .لیکن در خصوص چگونگی نحوه استفاده ازنیروها توضیحاتی داده می شود که باعث می شود تا پذیرنده در انتخاب نیروی مورد نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب نماید :در تماسهای تلفنی و یا ثبت سفارش در سایت ویا ربات دارید لطفا توضیحات تکمیلی در خصوص چگونگی محل ویا موارد خاص مثل دیوارشویی ویا شیشه را متذکر شوی زیرا شرکت کیان پاک با توجه به سابقه نیروهای نظافتچی ، نیروها را دسته